Napisz:
m.wilczek@radzionkow.pl
 
 
 

WYDARZENIA

XII Sesja Rady Miasta
(2011.09.27)
Porządek obrad XII Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 września 2011 roku.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XI/2011 z XI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 06 września 2011 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach kadencji 2012 ? 2015.
9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2011-2026.
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2011 r.
11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności zabudowy.
12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące:
? Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych kadencji 2010-2014, złożonych w 2010 oraz 2011 roku, ? Informacja Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, złożonych w 2011 roku.
15. Zamknięcie sesji.Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogrskiego Koo w Radzionkowie Zwizek Grnolski Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


 
© 2006-2014 Marek Wilczek. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt, wykonanie i prowadzenie strony: Grzegorz Machoń.

web stats stat24.com